top of page

ПІФ «Діамант-інтервальний»

ІНФОРМАЦІЯ

щодо ліквідації пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду «Діамант – інтервальний» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2211059), порядку та строку пред’явлення кредиторами своїх вимог

Ліквідаційна комісія пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду «Діамант – інтервальний» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» (свідоцтво про внесення до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування №1059 від 21.05.2008 р., реєстраційний код

за ЄДРІСІ 2211059), надалі – Фонд, повідомляє, що 19 березня 2018 року загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2011 р. № 1141 (строк дії ліцензії: з 29.12.2011 р. - необмежений)) було прийнято рішення ліквідувати Фонд у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недоцільністю подальшого існування Фонду (протокол загальних зборів учасників ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» №04/18 від 19.03.2018 р.).

Порядок та строки пред’явлення кредиторами Фонду своїх вимог у зв’язку з прийнятим рішенням про припинення його діяльності шляхом ліквідації

 1. Строк прийняття заяв про задоволення вимог кредиторів починається з наступного робочого дня після опублікування в офіційному друкованому органі цієї інформації та триває до 06 квітня 2018 року включно.

 2. Кредитори подають заяви про задоволення вимог кредитора у довільній формі до ліквідаційної комісії Фонду за місцезнаходженням ТОВ «КУА «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», із додаванням документів, які підтверджують наявність у кредитора таких вимог, належно підтверджених відповідно до чинного законодавства, а також з інформацією про реквізити кредитора, включаючи його фактичне місцезнаходження. Заяви про задоволення вимог кредитора приймаються виключно: особисто від кредитора (його уповноваженого довіреністю представника) або направлені на адресу ліквідаційної комісії Фонду поштовим відправленням.

 3. Кожна заява про задоволення вимог кредитора, отримана ліквідаційною комісією Фонду у строк, вказаний у п. 2 цієї Інформації, буде розглянута ліквідаційною комісією Фонду протягом п’яти робочих днів з дати отримання кожної з таких заяв, у результаті чого ліквідаційною комісією Фонду буде винесене рішення про затвердження або обґрунтоване відхилення заяви про задоволення вимог кредитора у той самий строк.

 4. На наступний робочий день після прийняття ліквідаційною комісією Фонду рішення щодо затвердження або відхилення заяви про задоволення вимог кредитора ліквідаційна комісія Фонду повідомляє такого кредитора письмово поштовим відправленням за адресою, вказаною в заяві кредитора.

 5. Місцезнаходження та контактний телефон ліквідаційної комісії Фонду: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А, тел: (044) 451-60-06.

   20/03/2018 р.  Голова ліквідаційної комісії Фонду Щукін Д.В.

ПОРЯДОК

проведення розрахунків з учасниками пайового інтервального диверсифікованого інвестиційного фонду «Діамант – інтервальний» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(реєстраційний код за ЄДРІСІ 2211059)

Ліквідаційна комісія ПІФ «Діамант-інтервальний» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», надалі – Фонд, повідомляє учасників Фонду про порядок проведення розрахунків з ними у зв’язку з прийнятим рішенням про ліквідацію Фонду.

1. Повне найменування компанії з управління активами

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ».

2. Повна назва Фонду

Пайовий інтервальний диверсифікований інвестиційний фонд «Діамант – інтервальний» ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ».

3. Дата прийняття рішення про ліквідацію Фонду та причина прийняття такого рішення

19.03.2018 р. у зв’язку із загальною нестабільною ситуацією та недоцільністю подальшого існування Фонду (рішення загальних зборів учасників КУА від 19.03.2018 р., протокол №04/18).

4. Порядок та строки прийняття від учасників Фонду заявок на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, форма таких заявок

Заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду приймаються за місцезнаходженням ліквідаційної комісії Фонду з дати опублікування цього повідомлення в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до 20.04.2018 р. включно.

Заявки оформлюються відповідно до додатку 5 (для фізичних осіб) або додатку 6 (для юридичних осіб) Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1338 від 30.07.2013 р., зі змінами.

Форму заявки можна завантажити у форматі «doc» на цій сторінці нижче.

Строк прийняття заявок на викуп може бути скорочено за рішенням ліквідаційної комісії у випадку, якщо всі учасники Фонду подадуть заявки до закінчення встановленого строку.

5. Порядок, умови та строки здійснення розрахунків з учасниками Фонду

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються грошовими коштами за розрахунковою вартістю одного інвестиційного сертифіката, починаються 23.04.2018 р. та тривають до 31.05.2018 р. включно.

Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифіката Фонду на дату початку розрахунків з учасниками Фонду (на 23.04.2018 р.) визначається як загальна вартість чистих активів Фонду, поділена на загальну кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що належать учасникам Фонду на дату прийняття рішення про його ліквідацію (на 19.03.2018 р.).

Для отримання розрахунку учасник Фонду повинен надати (особисто або через свого представника) за місцем здійснення розрахунків оригінали таких документів для ознайомлення:

фізична особа

 • паспортний документ,

 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),

 • довідку з банку, в якому відкритий поточний рахунок учасника;

представник юридичної особи

 • паспортний документ,

 • документ, що підтверджує право особи представляти інтереси учасника Фонду (довіреність),

 • довідку з банку, в якому відкритий поточний рахунок учасника.

Розрахунки з учасниками Фонду здійснюються виключно на підставі укладених договорів на викуп цінних паперів Фонду грошовим коштами, шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок учасника, зазначений у заявці та договорі на викуп цінних паперів Фонду. Ліквідаційна комісія забезпечує оформлення та підписання договорів на викуп цінних паперів Фонду.

6. Строки та порядок проведення депонування коштів, які належать до виплати учасникам Фонду, але не були ними отримані

У разі якщо до 23.04.2018 р. не всі учасники Фонду подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду, а також не всі учасники Фонду, які подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів Фонду вчасно, звернулися для отримання розрахунку, ліквідаційна комісія забезпечує депонування коштів на користь цих учасників.

Депонування коштів здійснюється шляхом:

 • укладення договору про відкриття поточного рахунку на користь фізичної особи – власника інвестиційних сертифікатів Фонду з установою банку з подальшим перерахуванням на цей рахунок належної такому власнику суми грошових коштів;

 • перерахування суми грошових коштів на рахунок юридичної особи – власника інвестиційних сертифікатів Фонду.

Сума грошових коштів, що депонується, дорівнює вартості, за якою здійснювався викуп інвестиційних сертифікатів під час розрахунків з учасниками,

які пред’явили до викупу належні їм інвестиційні сертифікати Фонду у встановлений строк. Ліквідаційна комісія зобов’язана забезпечити для всіх учасників Фонду доступ до інформації про порядок депонування та виплати депонованих коштів.

7. Умови зміни строків та порядок повідомлення учасників про зміни

Строк прийняття заявок про викуп може бути скорочено за рішенням ліквідаційної комісії.

У випадку прийняття такого рішення, ліквідаційна комісія повідомляє учасників про це протягом двох робочих днів шляхом:

 • опублікування в офіційному друкованому органі НКЦПФР (розміщуємо інформацію у «Відомостях НКЦПФР»),

 • розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР за посиланням https://stockmarket.gov.ua/,

 • на сайті КУА за посиланням http://www.diaminvest.com.ua/pif-intervalny.

Дату початку розрахунків з учасниками Фонду може бути змінено за рішенням ліквідаційної комісії.

У випадку прийняття такого рішення, ліквідаційна комісія повідомляє учасників не пізніше трьох робочих днів до дати початку таких розрахунків шляхом:

 • опублікування в офіційному друкованому органі НКЦПФР (розміщуємо інформацію у «Відомостях НКЦПФР»),

 • розміщення на сайті загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР за посиланням https://stockmarket.gov.ua/,

 • на сайті КУА за посиланням http://www.diaminvest.com.ua/pif-intervalny.

8. Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду

Конвертація інвестиційних сертифікатів Фонду в цінні папери іншого інституту спільного інвестування КУА не передбачається.

9. Місцезнаходження, контактні телефони ліквідаційної комісії, а також місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду

Місцезнаходження ліквідаційної комісії: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 2-А, 2 поверх, офіс 19.

Контактні телефони ліквідаційної комісії: (044) 451-60-06 (з 10-00 до 17-00, перерва з 13-00 до 14-00).

Місцезнаходження пунктів, де здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду: адреси банківських установ, в яких відкриті поточні рахунки учасників Фонду.

26/03/2018 р. Ліквідаційна комісія ПІФ "Діамант-інтервальний"

Форми заявок
Порядок розрахунків
Информация про ліквідацію

Аудиторські звіти та фінансова звітність

за 2013 рік
за 2015 рік
за 2017 рік
за 2014 рік
за 2016 рік
bottom of page