top of page

ПВІФ «Діамант-приватний»

Перелік осіб, які обслуговують ПІФ

ПОВІДОМЛЕННЯ

про прийняття рішення про продовження строку діяльності

пайового венчурного закритого недиверсифікованого інвестиційного фонду «Діамант-приватний»

ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331347)

Цим ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДІАМАНТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ідентифікаційний код 34539113, ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами), видана згідно з рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2011 р. № 1141 (строк дії ліцензії: з 29.12.2011 р. - необмежений)), надалі – «Товариство», повідомляє, що

21 травня 2019 року загальними зборами учасників Товариства (протокол №04/19 від 21.05.2019 р.) на підставі положень частини 2 статті 7 Закону України «Про інститути спільного інвестування» було прийнято рішення щодо продовження строку діяльності пайового венчурного закритого недиверсифікованого інвестиційного фонду «Діамант-приватний» (реєстраційний код за ЄДРІСІ 2331347), надалі – «Фонд», на 10 років, а саме

до 28 липня 2029 року.

Учасники Фонду, які не згодні із зазначеним вище рішенням, мають право протягом трьох місяців з дня прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду (тобто до 21.08.2019 р.) звернутися до Товариства з письмовою заявою щодо викупу в них інвестиційних сертифікатів Фонду, власником яких вони були на день прийняття зазначеного рішення.

Кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів Фонду, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Викуп інвестиційних сертифікатів в учасників Фонду здійснюється у такому порядку:

  1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (надалі – «Заявка»): м. Київ, вулиця Костянтинівська, будинок 2-А, 2 поверх, офіс 19.

  2. Перелік документів, які необхідно подати для викупу інвестиційних сертифікатів Фонду та здійснення розрахунків з учасниками Фонду, наступний:

для фізичних осіб:

  • заявка на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 7 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1338 від 30.07.2013 р., зі змінами; форму заявки можна завантажити у форматі «doc» за посиланням http://diaminvest.com.ua/pif-pryvatny;

  • паспорт учасника Фонду та довідка про присвоєння учаснику Фонду ідентифікаційного номера платника податків;

  • з метою виконання Товариством функцій податкового агента, учасники – фізичні особи мають надати Товариству документи, що підтверджують придбання та оплату інвестиційних сертифікатів;

для юридичних осіб:

  • заявка на викуп цінних паперів, форма якої наведена у додатку 8 Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1338 від 30.07.2013 р., зі змінами; форму заявки можна завантажити у форматі «doc» за посиланням http://diaminvest.com.ua/pif-pryvatny;

  • документи, які необхідні для ідентифікації учасника відповідно до вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Заявки на викуп цінних паперів, які не відповідають встановленій НКЦПФР формі або оформлені неналежним чином, не розглядаються.

   3. Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду

Викуп інвестиційних сертифікатів Фонду у зв’язку з продовженням строку його діяльності буде здійснюватися за розрахунковою вартістю, визначеною станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду – 21 травня 2019 року.

Розрахункова вартість інвестиційних сертифікатів, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду, визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів Фонду на кількість інвестиційних сертифікатів Фонду, що перебували в обігу станом на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду, а кількість інвестиційних сертифікатів, які викуповуються в учасника Фонду, не може перевищувати кількості інвестиційних сертифікатів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.

Розрахункова вартість одного інвестиційного сертифікату Фонду, за якою здійснюватимуться розрахунки з учасниками Фонду, становить 265 899,01 грн. (двісті шістдесят п’ять тисяч вісімсот дев’яносто дев’ять гривень 01 копійка).

   Розрахунки з учасниками Фонду за передані емітенту цінні папери здійснюватимуться шляхом переказу грошових коштів на поточні рахунки учасників Фонду, вказані у заявках на викуп цінних паперів.

     4. Дата початку та закінчення приймання заявок від учасників Фонду:

        Дата початку приймання заявок – 21 травня 2019 року;

        Дата закінчення приймання заявок – 21 серпня 2019 року.

     5. Строк, протягом якого здійснюватимуться такі розрахунки:

Строк проведення розрахунків за викуплені інвестиційні сертифікати Фонду не повинен перевищувати одного календарного місяця з дати закінчення реалізації активів Фонду. Строк реалізації активів Фонду – до 21 вересня 2019 року, строк, протягом якого здійснюватимуться розрахунки: з 22 вересня 2019 року по 22 жовтня 2019 року.

      6. Застереження про депонування коштів у банківській установі, якщо учасник Фонду подав заявку з метою викупу його інвестиційних сертифікатів, але не звернувся за розрахунками в установлені строки:

У разі якщо учасник Фонду, який відповідно до заявки про викуп передав емітенту цінні папери, не звернувся за отриманням коштів в установлений у п. 5 цього повідомлення строк (при здійсненні розрахунків готівковими коштами) або у разі неможливості здійснення безготівкових розрахунків з таким учасником (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство зобов'язується протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків (п. 5), здійснити депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

За додатковою інформацією прохання звертатися за адресою електронної пошти lgs@diaminvest.com.ua або телефоном (044) 451-60-06.

Повідомлення про строк
Форми заявок
bottom of page